Regulamin klubu

Niniejszy regulaminem (dalej jako „Regulamin”) jest regulaminem w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego i określa prawa oraz obowiązki osób (zwanych dalej Klientami ) korzystających z Centrum Zdrowia i Urody Mayorka zwanego dalej Klubem.

 1. Klient, przed rozpoczęciem korzystania z usług Klubu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i jego przestrzegania. Klient zobowiązany jest również zapoznać się z Ofertą oraz Cennikiem  Klubu.
 2. Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego warunki.
 3. Regulamin znajduje zastosowanie w stosunku do Klientów Klubu korzystających z usług określonych w Ofercie lub Cenniku na podstawie:
  • umowy zawartej na czas określony lub nieokreślony lub obejmującej określoną liczbę wejść (dalej, jako „Karnet”);
  • zakupu jednorazowego wejścia do Klubu (dalej, jako: „Wejście Jednorazowe”);
  •  zaproszenia indywidualnego (dalej, jako: „Zaproszenie do Klubu”);
 4. Aktualna Oferta wraz z Cennikiem Klubu znajduje się na stronie internetowej: www.mayorkaostrow.pl oraz w Klubie.
 5. Przyrządy wykorzystywane w Klubie do świadczenia usług są najwyższej jakości
  i posiadają międzynarodowe certyfikaty oraz normy dopuszczające do użytkowania podczas treningów. Trenerzy prowadzący treningi personalne, zajęcia grupowe oraz pozostały personel Klubu posiadają niezbędne wykształcenie i szkolenia oraz doświadczenie zawodowe.
 6. Z usług Klubu korzystać mogą osoby, które ukończyły 13 lat.
 7. Osoby, które ukończyły 13 lat, ale nie ukończyły 18 lat zawierają umowę:
  • przez przedstawiciela ustawowego albo
  • osobiście – wyłącznie po przedstawieniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego. W przypadku wątpliwości, co do autentyczności oświadczania o wyrażeniu zgody przez rodzica (opiekuna prawnego), personel Klubu może zażądać złożenia tego oświadczenia w Klubie, w obecności pracownika Klubu.
 8. Klient zobowiązany jest na każdym etapie korzystania z Klubu stosować się do zaleceń i uwag trenera personalnego oraz personelu.
 9. Zabronione jest korzystanie z Klubu przez Klientów będących pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków mających wpływ na krążenie krwi i metabolizm komórkowy, środków antyhistaminowych, betablokerów lub środków uspokajających.
 10. Prowadzący zajęcia ma prawo w każdym czasie przerwać trening oraz zajęcia grupowe, jeżeli w jego trakcie zaobserwuje u Klienta nietypowe dolegliwości zdrowotne.
 11. Trening oraz udział w zajęciach grupowych są możliwe dopiero po opłaceniu karnetu lub jednorazowego wejścia zgodnie z obowiązującym cennikiem oraz zasadami opłat przed rozpoczęciem zajęć.
 12. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy poinformować o tym Trenera przed zajęciami.
 13. Jeśli Klient nie ma pewności, jak w prawidłowy sposób korzystać z przyrządów dostępnych w Klubie – ma obowiązek, przed skorzystaniem z odpowiedniego przyrządu, uzyskać wskazówki trenera lub personelu.
 14. Jeśli Klient stwierdzi, że przyrząd wykorzystywany do treningów oraz podczas zajęć grupowych jest uszkodzony ma obowiązek powstrzymać się od korzystania z przyrządu oraz niezwłocznie powiadomić trenera lub personel o uszkodzeniu.
 15. Klub nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zdrowotne korzystania przez Klienta z przyrządów, które wynikają z indywidualnego stanu zdrowia Klienta. Klient ma obowiązek dostosować wykonywane ćwiczenia do swego stopnia sprawności oraz stanu zdrowia.
 16. Klient ma obowiązek niezwłoczne powiadomić trenera lub personel o każdym wypadku, czy też doznanych urazach, zarówno własnych, jak i innych Klientów. Klub nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, urazy bądź zaburzenia związane z usługami, powstałe z winy Klienta, bądź też w wyniku zatajenia istnienia przeciwwskazań i innych okoliczności, które stanowią przeciwwskazanie, a nie były znane trenerom Klubu.
 17. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia lub zniszczenia przyrządów i wyposażenia Klubu będące wynikiem niezastosowania się do zasad korzystania ze sprzętu jak również niezastosowania się do zaleceń i wskazówek personelu.
 18. W przypadku choroby lub niedyspozycji trenera w dniu prowadzonych przez niego zajęć, zajęcia zostaną odwołane o czym Klub poinformuje Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem. Odwołane zajęcia zostaną zrealizowane w innym ustalonym z Klientami terminie lub zostanie przedłużona data ważności karnetu.
 19. W sytuacjach losowych, jeżeli Klub nie jest w stanie zapewnić zastępstw na zajęciach innego trenera, Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć. Odwołane zajęcia zostaną zrealizowane w innym ustalonym z Klientami terminie lub zostanie przedłużona data ważności karnetu.
 20. Udział w zajęciach grupowych możliwy jest po wcześniejszym zapisaniu się zgodnie z obowiązującym w Klubie grafiku zajęć. Klient ma prawo zapisać się na zajęcia grupowe odbywające się w stałych dniach i godzinach lub w wybranych terminach.
 21. W celu zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa osób ćwiczących  obowiązuje limit osób na poszczególne zajęcia grupowe, który jest udostępniony w grafiku zajęć. Zapis na dane zajęcia grupowe jest możliwy w nie wcześniej niż na 24h przed rozpoczęciem  na stronie internetowej  https://mayorka.gymmanager.io/account/login  telefonicznie lub w Klubie
 22. Jeżeli Klient nie wypisze się z zajęć na 2 godziny przed ich rozpoczęciem lub spóźni się na zajęcia, Klientowi nie przysługuje prawo do odrobienia zajęć w innym ustalonym terminie jak i nie zostanie przedłużona data ważności karnetu. Dodatkowo Klub zastrzega sobie prawo do ograniczenia Klientowi możliwości dokonania rezerwacji miejsc na zajęcia grupowe w ilości do 3 razy w tygodniu.
 23. Jeżeli Klient wypisze się z zajęć na 2 godziny przed ich rozpoczęciem ma prawo do odrobienia zajęć w następnym terminie. Uprawnienie to dotyczy Klientów mających ważny karnet obejmujący określoną ilość wejść.
 24. W przypadku Klientów mających wykupiony karnet na określoną liczbę wejść do Klubu, nieobecność na zajęciach grupowych, bez wcześniejszego odwołania rezerwacji zgodnie z powyższymi wytycznymi, skutkuje pobraniem z konta Klienta uprawnienia do jednego wejścia w ramach obowiązującego karnetu, co odnotowane zostanie koncie Klienta.
 25. Trzykrotna nieobecność Klienta (bez względu na podstawę korzystania z usług Klubu) na zajęciach grupowych w okresie 21 dni, mimo zarezerwowania miejsca bez wcześniejszego odwołania rezerwacji, skutkuje zablokowaniem możliwości dokonania rezerwacji na zajęcia grupowe przez 7 dni, od dnia wprowadzenia blokady. Zablokowany Klient może w takiej sytuacji zarezerwować miejsce na zajęcia grupowe wyłącznie w recepcji Klubu, najwcześniej na 30 minut przed rozpoczęciem zajęć grupowych, w których chce uczestniczyć.
 26. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć grupowych w przypadku, gdy liczba zapisanych na te zajęcia Klientów, jest mniejsza niż trzy osoby.
 27. Klub nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone Klientowi przez innego Klienta lub jakąkolwiek osobę trzecią.
 28. Klient ma obowiązek pozostawić rzeczy codziennego użytku, z których nie korzysta podczas zajęć, w szafce, upewniając się, czy szafka została prawidłowo zamknięta. Klient ma prawo pozostawiać w szafce odzież wierzchnią oraz inne podobne przedmioty codziennego użytku, których konieczność pozostawienia w szafce wynika ze specyfiki usług świadczonych przez Klub.
 29. Klub nie odpowiada za jakiekolwiek przedmioty pozostawione w szafce, które nie stanowią przedmiotów codziennego użytku, jak również dokumenty, telefony komórkowe, pieniądze i inne wartościowe przedmioty.
 30. Klient ma obowiązek sprawować pieczę nad wszelkimi swoimi rzeczami znajdującymi się poza zamkniętą szafką.
 31. Klienci zobowiązani są do przestrzegania zasad czystości oraz używania ręczników w trakcie ćwiczeń oraz zmiennego obuwia, a także zapewnić higienę i komfort innym klientom Klub.
 32. Palenie papierosów, spożywanie alkoholu, stosowanie, środków odurzających i narkotyków, przynoszenie alkoholu, środków odurzających i narkotyków jest zabronione we wszystkich pomieszczeniach.
 33. Na terenie Klubu zabronione jest wywieszanie lub rozdawanie ulotek, a także prowadzenie sprzedaży w jakiejkolwiek formie. Zabrania się również bez zgody Klubu prowadzenia jakiejkolwiek formy działalności gospodarczej, w szczególności świadczenia usług treningów personalnych.
 34. Zabrania się używania, bez zgody personelu, jakichkolwiek urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 35. Klient przyjmuje do wiadomości, że na terenie Klubu, z wyłączeniem szatni i łazienek,  zainstalowany jest system monitoringu zarządzany przez Klub. Zapisy monitoringu wykorzystywane są wyłącznie w celach wewnętrznych Klubu (w tym ustalenia sposobu świadczenia pracy przez personel Klubu, utrwalenia okoliczności wypadku lub kradzieży). Zapisy systemu monitoringu przekazywane są wyłącznie uprawnionym ustawowo podmiotom (np. Policji) na ich wyraźne i uzasadnione żądanie. Dostęp do zapisów monitoringu w poszczególnych strefach Klubu posiada wyłącznie administrator systemu monitoringu oraz manager Klubu.
 36. Do sterowania sprzętem audio, klimatyzacją Klubu upoważniony jest wyłącznie personel Klubu.
 37. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, Klub zastrzega sobie prawo do skreślenia Klienta z listy klubowiczów. Klientowi zostaną zwrócone niewykorzystane środki za opłacony karnet.
 38. Reklamacje, związane z zawieraniem umów lub świadczeniem usług przez Klub klient może złożyć w formie pisemnej lub przesłać na adres mailowy kontakt@mayorkaostrow.pl
 39. Klub rozpatrzy reklamacje nie później niż w terminie 14 dni od ich otrzymania.
 40. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu do 45 dni, o wydłużonym terminie rozpatrywania reklamacji wraz z uzasadnieniem klient zostanie poinformowany w formie pisemnej.