Regulamin EMS

§ 1. Zakres Regulaminu

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa ogólne zasady świadczenia przez R&A Kalachurscy Spółka Jawna, siedzibą przy ul. Ks.Prałata Czesława Majorka 14 63-400 Ostrów Wielkopolski („Usługodawcą”)  usług na rzecz osób fizycznych („Uczestników”) polegających na możliwości uczestniczenia w 20-minutowym treningu personalnym z wykorzystaniem metody electrical muscle stimulation z urządzeniem Miha Bodytec II MEDICAL („Trening”).

Regulamin jest nieodpłatnie przekazywany wraz z Umową oraz na każde żądanie Uczestnika.

 • Regulamin obowiązuje od dnia 27.09.2021 roku.

§ 2. Zawarcie umowy.

 1. Uczestnik zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie usług treningów EMS w R&A Kalachurscy Spółka Jawna („Umowa”) wskazując w niej jeden wybrany karnet treningowy.
 2. Uczestnikiem może zostać jedynie osoba, która ukończyła 18 rok życia. Za zgodą przedstawiciela ustawowego Uczestnikiem może zostać także osoba, która ukończyła 16 rok życia, lecz nie ukończyła jeszcze 18 roku życia.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy w przypadku dostrzeżenia u  Uczestnika przeciwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w Treningu.

§ 3 Wynagrodzenie.

 1. Uczestnik zobowiązuje się do uiszczania wynagrodzenia („Wynagrodzenie”) w kwocie, której wysokość zależy od wybranego przez Uczestnika w Umowie karnetu Treningów.
 2. Płatność za wybrany karnet następuję z góry z możliwością płatności w ratach dostępnych w wybranym karnecie.

§ 4. Cesja umowy.

 1. Uczestnik ma prawo do dokonania cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy na inną osobę bez ponoszenia dodatkowych opłat.
 2. Warunkiem skorzystania z prawa do cesji jest brak istnienia jakichkolwiek zaległości z tytułu Umowy po stronie Uczestnika względem Usługodawcy.
 3. Dokonanie cesji wymaga zawarcia umowy przez Usługodawcę, Uczestnika oraz osobę, na rzecz której ma dojść do cesji praw i obowiązków.

§ 5. Czas obowiązywania umowy.

 1. Umowa jest zawierana na czas określony, którego długość zależy od wybranego przez Uczestnika wariantu Treningów.
 2. Umowa wygasa wraz z upływem okresu, na jaki została zawarta, chyba że Uczestnik wcześniej skorzysta z całkowitej ilości Treningów, której wartość zależy od wybranego przez Uczestnika wariantu Treningów. W takim wypadku umowa wygasa wraz z zakończeniem ostatniego Treningu.

§ 6.  Zasady uczestnictwa w Treningu

 1. Każdy Trening prowadzony jest przez jednego z trenerów personalnych współpracujących z Usługodawcą („Trener”). Uczestnictwo w Treningu jest możliwe jedynie przy udziale Trenera. Klubowicz jest obowiązany do przestrzegania zaleceń Trenera.
 2. W Treningu może uczestniczyć jedynie Klubowicz, który posiada bieliznę treningową Miha Bodytec oraz czyste obuwie sportowe. Klubowicz może podjąć decyzję o ćwiczeniu boso. Zakup lub wypożyczenie bielizny możliwe jest bezpośrednio przed Treningiem. Aktualne ceny są dostępne do wglądu u Trenera.
 1. Uczestnictwo w Treningu jest możliwe jedynie po uprzednim umówieniu się przez Uczestnika osobiście, telefonicznie.
 2. Każda ze Stron może odwołać Trening telefonicznie najpóźniej na 24 godziny przed jego planowanym rozpoczęciem pod rygorem nieważności odwołania Treningu.
 3. W przypadku niestawiennictwa Klubowicza w umówionym terminie Treningu, Trening uznaje się za zrealizowany, a Klubowiczowi nie przysługuje zwrot Wynagrodzenia w tej części.
 4. Klubowicz może na 15 minut przed planowaną godziną Treningu skorzystać z szatni. Czas spóźnienia będzie Klubowicza nie powoduje wydłużenia czasu trwania Treningu. Czas spóźnienia Trenera powoduje wydłużenie czasu trwania Treningu.
 5. Agresywne zachowanie, pozostawanie pod wypływem alkoholu lub środków odurzających, a także niezastosowanie się do poleceń Trenera upoważnia Trenera do odmowy rozpoczęcia albo kontynuowania Treningu. W takim przypadku Trening uznaje się za zrealizowany, a Klubowiczowi nie przysługuje zwrot Wynagrodzenia w tej części.
 6. Rejestrowanie dźwięku, filmowanie lub fotografowanie Treningu oraz wnętrza klubu jest dopuszczalne jedynie za zgodą Trenera.
 7. Uczestnik ma prawo do skorzystania z szafki, w celu pozostawienia tam odzieży wierzchniej. Klubowicz ma prawo opróżnić szafkę najpóźniej do 30 minut po zakończeniu Treningu. Rzeczy pozostawione w szafce będą przechowywane przez Usługodawcę przez okres 3 miesięcy, a następnie utylizowane.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do monitorowania pomieszczeń, w których odbywa się Trening.

§ 8. Postępowanie reklamacyjne

 1. Klubowicz może złożyć reklamację w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w formie pisemnej albo drogą mailową na adres: kontakt@mayorkaostrow.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie.
 3. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej, w terminie 14 dni, od daty jej otrzymania.
 4. Uczestnik ma prawo złożyć odwołanie od odpowiedzi Usługodawcy na złożoną reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi lub skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym.
 5. Usługodawca nie korzysta z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów.


§ 19. Zmiana Regulaminu.

 1. Usługodawca powiadamia Uczestnika o każdej zmianie Regulaminu z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem tych zmian w życie.
 2. Klubowicz w terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 1., może doręczyć Usługodawcy oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąc. Brak pisemnego oświadczenia Klubowicza w powyższym terminie oznacza akceptację zmian. W okresie wypowiedzenia Umowy obowiązują dotychczasowe postanowienia Regulaminu.

§ 20. Dane osobowe

 1. Warunkiem świadczenia usług wynikających z Umowy jest podanie przez Uczestnika danych osobowych („Dane Osobowe”) w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („ RODO”).
 2. Usługodawca, celem zawarcia i wykonania umowy, wymaga podania przez Klubowicza takich danych jak m.in. imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, numer telefonu, adres zamieszkania, adres e-mail, a także informacji o zdrowiu. Informacje o zdrowiu są niezbędne z uwagi na charakter świadczonych usług, celem zapewnienia Klubowiczowi bezpieczeństwa podczas Treningu. Szczegółowe informacje dotyczące m.in. rodzaju przetwarzanych danych osobowych i praw z tym związanych,  znajdują się w klauzuli informacyjnej, stanowiącej integralny załącznik do Regulaminu.
 3. W celu zapewnienia porządku Usługodawca może korzystać z monitoringu.
 4. Administratorem Danych Osobowych udostępnionych w ramach Umowy jest Usługodawca.
 5. Usługodawca przetwarza Dane Osobowe w celu wykonania Umowy, a także w sytuacjach wskazanych w przepisach prawa.
 6. Uczestnik ma m.in. prawo dostępu do Danych Osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych niezbędnych do zawarcia Umowy i poprawnego świadczenia usług, może spowodować odmowę zawarcia umowy. Ponadto Uczestnik ma prawo do uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.
 7. Komunikacja pomiędzy Usługodawcą a Uczestnikiem odbywa się za telefonicznie, korespondencyjnie lub drogą mailową.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ R&A Kalachurscy Spółka Jawna, siedzibą przy ul. Ks.Prałata Czesława Majorka 14 63-400 Ostrów Wielkopolski NIP 6222786085

W niniejszej klauzuli informuję o formach przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do osób fizycznych będących moimi klientami, w celach niezbędnych do świadczenia usług wynikających z Umowy w Centrum Mayorka

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

I Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest R&A Kalachurscy Spółka Jawna, siedzibą przy ul. Ks.Prałata Czesława Majorka 14 63-400 Ostrów Wielkopolski

II Kontakt

Z Administratorem można się skontaktować pod adresem miejsca wykonywania działalności gospodarczej, a także w drodze e-mailowej: kontakt@mayorkaostrow.pl lub telefonicznej: 884 000 613.

III Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

1. podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy takich jak złożenie oferty, korespondencji w sprawie uzgodnienia warunków umowy itp. oraz w celu realizacji umów zawieranych z Administratorem (świadczenia wynikających z niej usług, obsługi ewentualnych reklamacji itp.), (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

2. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. wystawienie rachunku lub faktury, przechowywanie dokumentacji księgowej itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

3. w celu obsługi wniosków przekazywanych przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie dotyczą one bezpośrednio wykonania umowy, a także w celu badania satysfakcji klientów, określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów Administratora, co jest realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

4. archiwalnych i w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

5. na potrzeby wewnętrzne (zarządcze) Administratora, w tym w celach zapewnienia bezpieczeństwa i porządku (monitoring wizyjny), co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

IV Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wymienionych w pkt. III powyżej, tj.:

1. w odniesieniu do zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do czasu zakończenia realizacji umowy, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;

2. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków prawnych – przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane;

3. w odniesieniu do wewnętrznych celów administracyjnych, do celów archiwalnych oraz badania satysfakcji klientów – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę przetwarzania danych lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

4. w odniesieniu do monitoringu wizyjnego – do 3 miesięcy, chyba że nagrania będzie niezbędne dla celów postępowania sądowego lub ochrony interesów Administratora.

IV Prawo dostępu do danych osobowych

Posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych i do uzyskania potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane; do sprostowania danych osobowych (np. gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia (w przypadkach określonych w art. 17 RODO, np. gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora lub zgłoszony będzie sprzeciw wobec przetwarzania danych) oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

Ponadto posiada Pani/Pan prawo do: cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania; do przenoszenia danych (gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny) oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (dotyczy określonego celu).

V Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.