REGULAMINY

 

 

Regulamin bezpiecznego korzystania z Klubu Fitness dla Pań w Centrum Zdrowia i Urody Mayorka w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19

 

 1. Na podstawie wytycznych GIS w klubie fitness może przebywać 1 osoba na 15 m2
 2. Wyznaczono limit 23 osób mogących równocześnie przebywać na terenie klubu fitness.
 3. Przy recepcji może przebywać tylko jeden klient z zachowaniem bezpiecznej odległości 1,5 m.
 4. Każdy Klient przed wejściem do Centrum zobowiązany jest do wypełnienia oraz podpisania Ankiety Oceny Ryzyka Zakażenia SARS-COV-2.

          Jednocześnie informujemy, że nie mogą skorzystać z klubu fitness osoby, które:

 • obserwują u siebie objawy choroby zakaźnej – powinni się wówczas udać do domu i skorzystać z teleporady medycznej,
 • są objęci kwarantanną lub izolacją,
 • mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19.
 1. W związku z zaistniałą sytuacją i w trosce o bezpieczeństwo prosimy o przychodzenie punktualnie na zajęcia a nawet 15 min przed ich rozpoczęciem oraz opuszczanie klubu niezwłocznie po zakończonym treningu.
 2. Każdy klient zobowiązany jest do posiadania swojego ręcznika i używania go podczas zajęć grupowych oraz treningu na siłowni.
 3. Preferowaną formą płatności za karnety i wejścia jest karta płatnicza.
 4. W klubie fitness należy bezwzględnie przestrzegać 1,5 m odległości od pozostałych ćwiczących oraz personelu.
 5. Każdy klient zobowiązany jest do noszenia maseczki, wyjątek stanowi czas treningu.
 6. Na terenie Dużej Sali treningowej wraz ze strefą cardio i siłową może równocześnie ćwiczyć maksymalnie 23 osób oraz trener.
 7. Osoby z grupy wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60 r. ż. lub cierpiące na choroby przewlekłe, w tym otyłość) proszone są o rozważenie decyzji o korzystaniu z ćwiczeń w godzinach najmniej popularnych np. od 8:00 do 16:00, bez obecności innych osób, albo zaniechaniu korzystania z klubu fitness do czasu ustania zagrożenia epidemicznego.
 8. Na terenie klubu zostały rozmieszczone dodatkowe płyny do dezynfekcji rąk – przy recepcji, w holu przy wejściu do Sal treningowych oraz przy wyjściu z toalet. Prosimy o korzystanie z nich niezwłocznie po wejściu do Centrum, każdorazowo przed i po bezwzględnym kontakcie z drugą osobą, powierzchniami i przedmiotami często użytkowanymi, skorzystaniem z toalety, przed dotykaniem ust, nosa czy oczu.
 9. Na terenie klubu zostały rozmieszczone dodatkowe preparaty do dezynfekcji sprzętu oraz powierzchni, prosimy o dezynfekowanie przed oraz po użyciu sprzętu (maszyn i akcesoriów) znajdujących się na siłowni, szafek na ubrania.
 10. W miarę możliwości ze względów bezpieczeństwa prosimy o korzystanie ze swoich sprzętów i pomocy np. mata, równocześnie sprzęt klubowy pozostaje do dyspozycji z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny dezynfekcji.
 11. Osoby korzystające ze sprzętu klubowego (akcesoria fitness, sprzęt siłowy, maszyny) podczas zajęć grupowych oraz treningu siłowego zobowiązane są do dezynfekowania go przed i po jego użyciu.
 12. Na zajęcia grupowe zostały ustalone limity osób w zależności od Sali, na której się odbywają.
  W przypadku zajęć na dużej Sali – tzw. Sali Otwartej może ćwiczyć maksymalnie 15 osób plus trener. 
 1. Skrócony został efektywny czas zajęć grupowych do 45 minut. Pozostałe 15 minut przeznaczone jest na dezynfekcję i przewietrzenie sali przed kolejnymi zajęciami. 
 1. Preferowane formy zapisów na zajęcia oraz treningi personalne to kontakt telefoniczny pod nr 884 000 613 lub za pomocą systemu zapisów on-line na stronie internetowej mayorkaostrow.pl. 
 1. Ze względu na zmniejszony limit uczestników zajęć zorganizowanych a co za tym idzie ograniczoną ich dostępność prosimy o rygorystyczne przestrzeganie zasad zapisu oraz odwoływanie swojego udziału w zajęciach. Dzięki temu będą mogły skorzystać z zajęć również inne osoby, które wcześniej nie zdążyły się zapisać. 

         Regulaminowy czas na odwołanie swojej rezerwacji na zajęcia grupowe to najpóźniej na 1,5 godziny przed ich rozpoczęciem. Osoby, które nie odwołają treningu w regulaminowym czasie             będą  miały odliczone wejście na zajęcia z karnetu.

         Natomiast w przypadku posiadaczy pozostałych karnetów np. typu Open z przedsprzedaży, karnetów dziennych oraz posiadaczy tzw. kart benefitowych np. Multisport, będą stosowane                    czasowe blokady rezerwacji na zajęcia grupowe przez 7 dni od dnia wprowadzenia blokady. W takiej sytuacji będzie możliwe zarezerwowanie miejsca na zajęcia grupowe wyłącznie w          recepcji  klubu, najwcześniej na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć grupowych, w których chce uczestniczyć. 

21. Nie ma konieczności zapisów na korzystanie ze strefy siłowej, cardio w przypadku gdy ilość osób w poszczególnych salach/klubie fitness nie zostanie przekroczona.

          Ograniczone jest korzystanie z kabin prysznicowych w czasie odbywania się zajęć grupowych tj. od godz. 17:00 – 20:00 z uwagi na konieczność szybkiej wymiany grupy uczestników                  zajęć.

 1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa zostaną pouczone przez personel klubu a w przypadku dalszego nie stosowania się będą poproszone o opuszczenie obiektu.

 

Regulamin klubu fitness Centrum Zdrowia i Urody Mayorka z dnia 8 czerwca 2020r.

 1. Postanowienia ogólne
 2. Niniejszy regulamin (dalej: "Regulamin") określa zasady korzystania Klubu Fitness Centrum Zdrowia i Urody Mayorka
 3. Na terenie Klubu przebywać mogą wyłącznie osoby uprawnione do korzystania z usług Klubu.
 4. Personel Klubu uprawniony jest do kontroli tożsamości osoby korzystającej z Klubu w celu weryfikacji uprawnień do korzystania z poszczególnych usług.
 5. Osoba korzystająca z usług Klubu zwana będzie dalej "Członkiem Klubu".
 6. Ogólne zasady korzystania z Klubu
 7. Z usług Klubu korzystać mogą osoby, które ukończyły 12 lat; z zastrzeżeniem zajęć grupowych skierowanych do osób małoletnich (zajęcia dla dzieci) oraz treningów personalnych, z których mogą korzystać również osoby, które nie ukończyły 12 lat;
 8. Osoby, które nie ukończyły 12 lat mogą korzystać z usług Klubu wyłącznie w obecności pełnoletniego opiekuna.
 9. Osoby, które ukończyły 12 lat, a nie ukończyły lat 18 mogą korzystać z usług Klubu:
 10. w obecności pełnoletniego opiekuna lub
 11. po wyrażeniu przez przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego) pisemnej zgody na samodzielne korzystanie z Klubu. W przypadku wątpliwości, co do autentyczności oświadczania o wyrażeniu zgody przez rodzica (opiekuna prawnego), personel Klubu może zażądać złożenia tego oświadczenia w Klubie, w obecności personelu Klubu.
 12. Członek Klubu zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu udostępnionego w Klubie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.
 13. Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz:
 14. wnoszenia, spożywania, używania i pozostawania pod wpływem napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych środków odurzających;
 15. palenia tytoniu oraz korzystania z elektronicznych papierosów;
 16. krzyczenia i używania słów powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe;
 17. handlu i akwizycji oraz naklejania i pozostawiania reklam oraz ulotek;
 18. fotografowania i filmowania w celach komercyjnych bez zgody Centrum Zdrowia i Urody Mayorka,
 19. wprowadzania zwierząt;
 20. wnoszenia niebezpiecznych narzędzi, broni, materiałów pirotechnicznych, łatwopalnych oraz wybuchowych;
 21. prowadzenia działalności gospodarczej bez zgody Centrum Zdrowia i Urody Mayorka, w szczególności treningów personalnych,
 22. pozostawania bez opieki osób małoletnich.
 23. Członkowie Klubu, przebywający na terenie Klubu, zobowiązani są do:
 24. przestrzegania powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego, zasad dobrego zachowania i szacunku w stosunku do pozostałych osób przebywających na terenie Klubu;
 25. powstrzymania się od zachowania mogącego narazić udostępnione mienie na uszkodzenie lub zniszczenie;
 26. zachowania czystości oraz powszechnie przyjętych norm higieny;
 27. podporządkowania się poleceniom personelu Klubu;
 28. zapoznania się z instrukcjami użytkowania sprzętu (ew. uzyskania informacji od personelu Klubu w przypadku braku takiej instrukcji przy sprzęcie) przed przystąpieniem do jego używania;
 29. zachowania należytej ostrożności w posługiwaniu się wyposażeniem i sprzętem Klubu;
 30. odkładania używanego sprzętu na miejsce do tego przeznaczone;
 31. używania ochraniaczy na stopy (np. klapki z antypoślizgową podeszwą) podczas korzystania z natrysków;
 32. opuszczenia terenu Klubu do obowiązującej godziny jego zamknięcia.
 33. Centrum Zdrowia i Urody Mayorka nie ponosi odpowiedzialności za skutki używania sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, instrukcjami obsługi lub wskazówkami personelu Klubu, lub bez uprzedniego zapoznania się z wyżej wymienionymi zasadami. Wszelkie skutki powyższego działania całkowicie obciążają Członka Klubu.
 34. Centrum Zdrowia i Urody Mayorka w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z obciążeń niedostosowanych do możliwości Członka Klubu.
 35. Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości, dotyczących swojej sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń Członek Klubu powinien zasięgnąć opinii lekarskiej.
 36. Członek Klubu korzystający z usług Klubu zobowiązany jest do noszenia na terenie Klubu czystego stroju i do zmiany obuwia na czyste obuwie sportowe. Obuwie należy zmienić w szatni, przed wyjściem do innych pomieszczeń. Obuwie sportowe musi być odpowiednie do rodzaju wykonywanych ćwiczeń. Niektóre zajęcia wymagają uczestnictwa bez obuwia lub wykorzystania obuwia specjalnego, o czym informuje personel Klubu.
 37. Członek Klubu jest zobowiązany do przechowywania swoich rzeczy osobistych w szafkach znajdujących się w szatni oraz sejfie depozytowym znajdującym się w recepcji, na zasadach opisanych w "Zasadach korzystania z szafek", stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, dostępnych w Klubie oraz na stronie internetowej www.mayorkaostrow.pl
 38. Centrum Zdrowia i Urody Mayorka informuje, że pomieszczenia Klubu, z wyłączeniem szatni i łazienek mogą być monitorowane przy pomocy sieci kamer przemysłowych, w celu zapewniania bezpieczeństwa.
 39. Centrum Zdrowia i Urody Mayorka nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie stosowania się do zasad korzystania z Klubu, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Naruszenie postanowień Regulaminu upoważnia Centrum Zdrowia i Urody Mayorka do rozwiązania umowy świadczenia usług w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

III. Siłownia i zajęcia grupowe

 1. W trakcie korzystania z siłowni lub zajęć grupowych Członek Klubu zobowiązany jest stosować się do zaleceń i wskazówek personelu Klubu, w szczególności trenera lub instruktora zajęć grupowych.
 2. Podczas ćwiczeń z wykorzystaniem sprzętu sportowego Członek Klubu zobowiązany jest do korzystania z własnego ręcznika, umieszczanego na sprzęcie, z którego korzysta.
 3. Trening na siłowni nie jest ograniczony limitem czasowym z zastrzeżeniem godzin otwarcia Klubu.
 4. Klub nie prowadzi rezerwacji miejsc na siłowni.
 5. Uczestnictwo w zajęciach grupowych wymaga wcześniejszej rezerwacji miejsca na dane zajęcia. Rezerwacji można dokonywać osobiście w recepcji Klubu, telefonicznie, za pomocą systemu zapisów on-line na stronie Internetowej www.mayrokaostrow.pl
 6. Centrum Zdrowia i Urody Mayorka zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć grupowych w przypadku, gdy liczba zapisanych na te zajęcia Członków Klubu jest mniejsza niż trzy osoby. W przypadku zapisanej tylko jednej osoby zajęcia zawsze będą odwoływane. W przypadku zajęć porannych decyzja o ewentualnym odwołaniu zajęcia z uwagi na zbyt małą liczbę zapisanych osób będzie podejmowana o godzinie 21:00 na dzień przed planowanym treningiem. W przypadku pozostałych zajęć grupowych na dwie godziny przed rozpoczęciem zajęć.
 7. Członek Klubu może odwołać rezerwację miejsca na zajęciach grupowych najpóźniej na 2 godziny przed ich rozpoczęciem. Odwołania rezerwacji można dokonać osobiście w recepcji Klubu, telefonicznie, za pomocą systemu zapisów on-line na stronie Internetowej www.mayorkaostrow.pl.
 8. Z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej, dwukrotna nieobecność Członka Klubu (bez względu na podstawę korzystania z usług Klubu) na zajęciach grupowych w okresie 14 dni mimo zarezerwowania miejsca, bez wcześniejszego odwołania rezerwacji, skutkuje zablokowaniem możliwości dokonania rezerwacji na zajęcia grupowe przez 7 dni od dnia wprowadzenia blokady. Zablokowany Członek Klubu może w takiej sytuacji zarezerwować miejsce na zajęcia grupowe wyłącznie w recepcji Klubu, najwcześniej na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć grupowych, w których chce uczestniczyć.
 9. W przypadku Karnetów obejmujących określoną liczbę wejść, nieobecność na zajęciach grupowych, bez wcześniejszego odwołania rezerwacji, skutkuje pobraniem z konta Członka Klubu jednego wejścia w ramach obowiązującego Karnetu
 10. Członek Klubu jest zobowiązany do punktualnego wejścia na salę zajęć grupowych. Ze względów bezpieczeństwa personel Klubu może poprosić spóźnionego Członka Klubu o opuszczenie sali.
 11. Jedynie dokonanie rezerwacji i punktualne przybycie na zajęcia grupowe gwarantują uczestnictwo w zajęciach. Jeżeli Członek Klubu spóźnia się, jego zarezerwowane miejsce na zajęciach grupowych może zająć Członek Klubu z listy rezerwowej.
 12. O wpuszczeniu na salę zajęć grupowych Członków Klubu, którzy nie dokonali rezerwacji miejsca (w tym tych, którzy nie mają takiej możliwości z uwagi na blokadę lub brak podania danych) lub znajdują się na liście rezerwowej, decyduje wyłącznie personel recepcji Klubu (nie osoba prowadząca zajęcia grupowe).
 13. W przypadku powzięcia przez Instruktora zajęć grupowych wątpliwości, co do zgodności ilości osób na sali zajęć grupowych z ilością osób, które dokonały rezerwacji na zajęcia, Instruktor uprawniony jest do pobrania z recepcji listy z zapisami i zweryfikowania tożsamości osób przebywających na sali, z jednoczesną możliwością zażądania opuszczenia sali przez osoby, które na liście się nie znajdują.
 14. Członek Klubu, będący na zajęciach grupowych po raz pierwszy, jest zobowiązany przed rozpoczęciem zajęć grupowych do poinformowania o tym fakcie Instruktora zajęć grupowych.
 15. Członek Klubu korzystający z zajęć grupowych jest zobowiązany do poinformowania Instruktora zajęć grupowych o gorszym samopoczuciu, urazach, ciąży oraz wszelkich poważnych problemach zdrowotnych.
 16. Zajęcia grupowe prozdrowotne mają charakter profilaktyczny i nie stanowią konsultacji medycznej.
 17. Do sterowania sprzętem audio, klimatyzacją oraz oświetleniem Klubu upoważniony jest wyłącznie personel Klubu.
 18. O otwarciu lub zamknięciu drzwi i okien decyduje wyłącznie personel Klubu.
 19. Centrum Zdrowia i Urody Mayorka zastrzega sobie prawo do zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć grupowych, zmiany rodzaju zajęć lub Instruktora oraz odwołania zajęć grupowych w sytuacjach nagłych lub w przypadku wprowadzania zmian w grafiku.
 20. Postanowienia końcowe
 21. Regulamin dostępny jest w Centrum Zdrowia i Urody Mayorka oraz na stronie internetowej www.mayorkaostrow.pl
 22. Centrum Zdrowia i Urody Mayorka uprawniony jest do zmiany treści Regulaminu. W przypadku gdy Regulamin jest częścią umowy o charakterze ciągłym, jego zmiana odbywa się na zasadach szczegółowo opisanych w Ogólnych Warunkach Umowy dostępnych w Klubie oraz na stronie www.mayorkaostrow.pl.
 23. Następujące załączniki stanowią integralną część Regulaminu: 1) Załącznik nr 1 - Zasady korzystania z szafek;
 24. Wszelkie zapisy zawarte w Regulaminie bezpiecznego korzystania z Klubu Fitness dla Pań w Centrum Zdrowia i Urody Mayorka w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 oraz wytyczne Ministra Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania klubu fitness w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce mają charakter nadrzędny i należy się bezwzględnie do nich stosować.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu klubu fitness Centrum Zdrowia i Urody Mayorka

 

ZASADY KORZYSTANIA Z SZAFEK

 

 1. Korzystanie z szafek znajdujących się w pomieszczeniu szatni Klubu, nieobjętych monitoringiem, służących do przechowywania rzeczy osobistych o niewielkiej wartości, wskazanych w pkt. 8, zamykanych na kluczyk (dalej, jako „Szafka”), udostępnianych przez Centrum Zdrowia i Urody Mayorka możliwe jest wyłącznie na czas pobytu Członka Klubu w Klubie
 2. Szafki, zabezpieczane są na kluczyk .

       3 Wydanie kluczyka do Szafki, następuje w recepcji Klubu, po pozostawieniu przez Członka Klubu Karty członkowskiej, Karty Partnera Centrum Zdrowia i Urody Mayorka

 1. Członek Klubu może jednocześnie korzystać wyłącznie z jednej Szafki. Wydawany w recepcji kluczyk jest przyporządkowany do konkretnego numeru Szafki.
 2. W Szafkach należy bezwzględnie przechowywać wszelkie przedmioty osobiste zgodnie z poniższymi zasadami. 6. Szafki są jedynym miejscem na terenie Klubu przeznaczonym do przechowywania rzeczy. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Członka Klubu poza Szafką, z zastrzeżeniem zasad określonych poniżej.
 3. W Szafkach można przechowywać wyłącznie przedmioty służące i niezbędne do korzystania z Klubu, tj.: odzież zmienną, kosmetyki przeciętnej wartości, ręcznik, obuwie przeciętnej wartości itp. Klub oświadcza, że Szafki na terenie szatni nie są przeznaczone i nie posiadają zabezpieczeń gwarantujących zabezpieczenie przedmiotów wartościowych.
 4. Przed wyjściem z szatni należy sprawdzić, czy Szafka została prawidłowo zamknięta, za pomocą kluczyka. Członek Klubu zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w zakresie zamykania Szafki po umieszczeniu tam swoich rzeczy, w przeciwnym razie Klub nie będzie odpowiadał za ich utratę lub uszkodzenie. W przypadku nieprawidłowego działania Szafki Członek Klubu ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym personel Klubu, w przeciwnym razie Klub nie będzie odpowiadał za utratę lub uszkodzenie rzeczy w niej pozostawionych.
 5. Wszelkie rzeczy wartościowe (takie jak: telefon, zegarek, pieniądze, biżuteria, dokumenty itp.) powinny być przechowywane w Sejfie depozytowym, znajdującym się w recepcji Klubu, objętej stałym monitoringiem. Klub oświadcza, że Sejf depozytowy jest jedynym miejscem na terenie Klubu, posiadającym dostateczne zabezpieczenie do przechowywania wartościowych rzeczy. W przypadku pozostawienia rzeczy wartościowych poza Sejfem Depozytowym, w tym w zwykłej Szafce, Klub nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę lub uszkodzenie.
 6. Po zakończeniu z korzystania usług Klubu Szafkę należy opróżnić i pozostawić otwartą oraz odebrać rzeczy wartościowe z Sejfu w recepcji
 7. W przypadku utraty kluczyka do Szafki, Członek Klubu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 30 (słownie: trzydzieści) złotych.

 

 

Regulamin nabywania i realizacji bonów podarunkowych:

 1. Definicje: bon podarunkowy, zwany dalej Bonem - bon na określony zabieg/pakiet zabiegów/określoną kwotę nabywany przez Klienta Centrum Mayorka, zwanego dalej Zamawiającym, dla osoby trzeciej, zwanej dalej Obdarowaną.Centrum Mayorka - Centrum Zdrowia i Urody Mayorka, w której nabywany i realizowany jest Bon znajduje się pod adresem: 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Ks. Prałata Cz. Majorka 14.
 2. Bony upoważniają do skorzystania z usług kosmetyczno-fryzjerskich zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 3. Obdarowany zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji dogodnego terminu wizyty z podaniem numeru Bonu (znajduje się w dolnej części Bonu) telefonicznie po nr telefonu +48 884 000 613, bądź osobiście w Centrum Mayorka.
 4. Bon należy okazać przed skorzystaniem z zabiegu.
 5. Bon ważny jest przez 3 miesiące od momentu jego nabycia. Na prośbę Zamawiającego ważność może być przedłużona do 6 miesięcy (opcja dostępna wyłącznie podczas składania zamówienia, nie obowiązuje po odbiorze lub wysyłce Bonu, albo po przegapieniu ważności bonu)
 6. Bony, którym upłynął termin ważności i nie zostały zrealizowane w terminie, w sytuacjach wyjątkowych mogą zostać przedłużone na ustalony w porozumieniach z właścicielem Centrum Mayorka.
 7. Bony nie podlegają zwrotowi, ani wymianie na gotówkę.
 8. W przypadku, gdy wartość usługi jest niższa niż wartość Bonu, Centrum Mayorka nie jest zobowiązane do zwrotu różnicy wartości. Pozostałą kwotę można wykorzystać przy kolejnym zabiegu w okresie ważności Bonu
 9. W przypadku, gdy wartość usługi przekroczy wartość Bonu, Obdarowany dopłaca różnicę.
 10. Jeżeli Bon obejmuje zabiegi, które z powodu istnienia przeciwwskazań nie mogą zostać wykonane u Obdarowanego, istnieje możliwość ich zamiany na inne o tej samej lub podobnej wartości.
 11. Bony wystawione na wybrane usługi nie łączą się z promocjami i rabatami dostępnymi w Centrum Mayorka.
 12. Bon może zostać zrealizowany podczas kilku wizyt w Centrum Mayorka.
 13. W przypadku nie odwołania lub nie przełożenia drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefoniczną 884 000 613 zarezerwowanej wizyty na minimum 2 dni przed zaplanowanym terminem, z bonu potrącane jest 50% umówionej wizyty, czyli w przypadku bonu na konkretny zabieg jego wartośc pomniejszana jest o 50% ceny widniejacej na stronie https://www.moment.pl/centrum-zdrowia-i-urody-mayorka za konkretny zabieg a w przypadku bonu kwotowego, z bonu potrącana jest 50% wartości umówionego zabiegu 
 14. Wizytę zarezerwowaną w ramach bonu podarunkowemo można odwołać/przesunąć tylko jeden raz. W przypadku ponownej i kolejnych anulacji terminu wartość bonu pomniejszana jest kolejno o 50% jego wartości. 

 15. Bon może być wykorzystany tylko i wyłącznie na usługi świadczone w Centrum Mayorka z wyłączeniem pakietów specjalnych zawierających kosmetyki i tylko i wyłącznie w okresie jego ważności.
 16. Sposób pakowania Bonu zależą od wartości Bonu:
  o Bony podarunkowe poniżej 150 zł występują w formie zaproszenia w ozdobnej kopercie. Istnieje możliwość dopłaty do opakowania (ozdobne pudełko – 5 zł,)
  o Bony podarunkowe od wartości 150 zł pakowane są gratis w ozdobne pudełko prezentowe, z wyłączeniem gratisowych bonów promocyjnych. W takim przypadku bon podarunkowy główny pakowany jest w eleganckie pudełko a bon dodatkowy w ozdobną kopertę.
 17. W przypadku sytuacji nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje właściciel Centrum Mayorka
 18. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zakupu Bonów. Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią akceptują go w całości.

 

 

Mayorka

Centrum Zdrowia i Urody
ul. Ks.Cz. Majorka 14
63-400 Ostrów Wielkopolski

 

Polityka prywatności i polityka cookies

Kontakt z nami

Tel: +48 884 000 613
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Newsletter

Zarejestruj się, aby otrzymywać e-maile z najnowszymi informacjami.

Search